رکورد گرانی و کاهش دستمزد کارگر وجین‌کار

رکورد گرانی و کاهش دستمزد کارگر وجین‌کار

به گزارش فارس به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی زمستان 1393 را منتشر کرد.

براین اساس قیمت محصولات کشاورزی به شرح زیر است:

الف - محصولات کشاورزی

1- غلات

1-1- ذرت دانه‌ای

 

قیمت فروش یک کیلوگرم ذرت دانه‌ای در زمستان سال 1393 در کل کشور 8633.6 ریال بوده است که استان هرمزگان با 8700.0 ریال بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با 7840.3 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال،92، 17.3 درصد افزایش داشته است.

2- محصولات لیفی

1-2-) پنبه وش

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پنبه وش در کل کشور 23042.5 ریال بوده است. استان سمنان با 27000.0 ریال بالاترین و استان قم با 22953.4 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال 92 معادل 1.6 درصد افزایش داشته است.

3- محصولات جالیزی

1-3- هندوانه

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور 6625.7 ریال بوده است استان هرمزگان با 7500.0 ریال بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با 6576.0 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92، افزایشی برابر با 30.2 درصد داشته است.

3-3- خیار

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم خیار در کل کشور 9940.0 ریال بوده است استان مرکزی 24967.3 ریال بیش‌ترین و استان خوزستان 6926.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 با کاهشی معادل 6.0 درصد روبه‌رو بوده است.

4- سبزی‌ها

2-4- گوجه فرنگی

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه فرنگی در کل کشور 6040.1 ریال بوده است. استان کهگیلویه و بویراحمد با 19224.5 ریال بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را استان هرمزگان با 5258.6 ریال داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 25.5 درصد کاهش داشته است.

3-4- بادمجان

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور 9843.8 ریال بوده است استان مرکزی با 37454.6 ریال بالاترین و استان بوشهر با 8114.1 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال 92 معادل 19.7 درصد افزایش داشته است.

4-4- پیاز

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور 7157.3 ریال بوده است استان سیستان و بلوچستان با 897.8 ریال بالاترین قیمت فروش و استان کرمان با 5657.1 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 3.3 درصد افزایش داشته است.

5-4- اسفناج

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم اسفناج در کل کشور 4920.3 ریال بوده است. استان گیلان 25892.3 ریال بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را استان تهران با 3560.6 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 8.0 درصد افزایش داشته است.

5- محصولات علوفه‌ای

1-5- یونجه

در فصل زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور 7155.4 ریال بوده است. استان کرمان با 8078.13 ریال بیش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با 7012.7 ریال کمترین قیمت فروش در کل کشور را داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 0.7 درصد افزایش داشته است.

6- مرکبات

6-1- پرتقال

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم پرتقال در کل کشور 17995.9 ریال بوده است. استان فارس با 26565.4 ریال بالاترین و استان گیلان با 12841.2 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به زمستان سال 92 معادل 156.9 درصد افزایش داشته است.

6-2- نارنج

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم نارنج در کل کشور 7518.9 ریال بوده است. استان کرمان 12272.7 ریال بالاترین و پایین‌ترین قیمت فروش را استان گیلان با 3719.4 ریال داشته‌اند. قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 45.3 درصد افزایش داشته است.

ب- دام و فرآورده‌های دامی

1- دام

1-1- گوسفند و بره زنده پرواری

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به صورت زنده در کل کشور 111166.8 ریال بوده است. استان سیستان و بلوچستان با 151474.1 ریال بالاترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 94411.8 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 برابر با 1.1 درصد افزایش داشته است.

2-1- گاو و کمتر از دو سال پرواری

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرواری به صورت زنده در کل کشور 108152.8 ریال بوده است. استان گیلان با 129313.9 ریال بیش‌ترین و استان گلستان با 89221.9 ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 92 بدون تغییر (تغییرات 0.0 درصدی) بوده است.

2-2- شیر گوسفند (چرخ نکرده)

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به صورت چرخ نکرده در کل کشور 23619.4 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی برابر با 37.7 درصد روبه‌رو بوده است استان آذربایجان شرقی با 29539.6 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 900.000 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

2-3- شیر گاو (چرخ نکرده)

در زمستان سال 1393 قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور 11499.9 ریال بوده است که نسبت به فصل مشابه سال 92 با افزایشی برابر با 10.3 درصد روبه‌رو بوده است استان بوشهر با 20000.0 ریال بالاترین و استان سیستان و بلوچستان با 8993.4 ریال پایین‌ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته‌اند.

ج- خدمات کشاورزی

1- خدمت ماشینی

1-1- شخم زمینی زراعی آبی با تراکتور

در زمستان سال 1393 هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی با آبی تراکتور در کل کشور 982092.6 بوده است. استان یزد با 2596724.9 ریال و استان بوشهر با 669538.4 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 21 معادل 20.7 درصد افزایش داشته است.

1-2- شخم زمین زراعی دیم با تراکتور

در زمستان سال 1393 هزینه یکبار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 1072899.3 ریال بوده است. استان گیلان با 15550848.8 ریال و استان لرستان با 573688.1 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کشور داشته‌اند هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 58.9 درصد افزایش داشته است.

1-3- دیسک زمین آبی با تراکتور

در زمستان سال 1393 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور 592004.5 ریال بوده است. استان گیلان با 1779815.4 ریال و استان قم با 267614.7 ریال به ترتیب بیش‌ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل سال 92 معادل 29.4 درصد افزایش داشته است.

1-4- دیسک زمین دیم با تراکتور

در زمستان سال 1393 هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 478046.0 ریال بوده است استان کهگیلویه و بویراحمد با 736842.1 ریال و استان خراسان رضوی با 307340.2 ریال به ترتیب بیش ترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته‌اند. هزینه انجام این خدمت نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 54.0 درصد افزایش داشته است.

2- خدمات نیروی انسانی

1-2- کارگر میوه‌چین (مرد)

در زمستان سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین مرد درکل کشور 374628.6 بوده است استان همدان با 500000.0 ریال و استان سیستان و بلوچستان با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 29.6 درصد افزایش داشته است.

2-2- کارگر میوه‌چین (زن)

در زمستان سال 1393 دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه‌چین زن در کل کشور 257497.8 ریال بوده است استان همدان با 450000.0 ریال و استان خوزستان با 218750.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 9.5 درصد افزایش داشته است.

2-4- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (مرد)

در زمستان 1393 روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد در کل کشور 423607.5 بوده است استان آذربایجان شرقی با 910674.2 ریال و استان خراسان جنوبی با 250000.0 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند سطح این دستمزد نسبت به فصل مشابه سال 92 معادل 1.7 درصد کاهش داشته است.

2-5- کارگر وجین‌کار و تنک‌کار (زن)

در فصل مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین‌کار و تنک‌کار زن در کل کشور 346427.0 بوده است استان قم با 433333.3 ریال و استان خوزستان با 231978.5 ریال به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین سطح دستمزد را در کل کشور داشته‌اند. سطح این دستمزد نسبت به فصل زمستان سال 92 معادل 41.4 درصد افزایش داشته است.

1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Saturday, 28 May 2022
السبت, ۲۶ شوال ۱۴۴۳
شنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

Please publish modules in offcanvas position.