ترجمه ی لغات قرآن (حرف الف)

    گویدا: ترجمه ی لغات قرآن با آغاز حرف همزه:     1 أُبَدِّلَهُ  آن را عوض کنم2 أُبْرِئُ  بهبود می بخشم-شِفا می دهم 3 أُبْسِلُواْ  منع شدند-محروم ماندند د4 أُبْعَثُ  برانگیخته شوم د5 أُبَلِّغُکُمْ  به شما می رسانم د6 أُبَيِّنَ  بیان کنم د7 أُتْبِعُواْ  بدرقه شدند د8 أُتْرِفْتُمْغرق در نعمت شدید د9 أُتْرِفُواْ  غرق درنعمت شدند د10 أُتِمَّ  تا تمام کنم د11 أُتُواْ  به آنها داده شد د12 أُجَاجٌ  آب شور متمایل به تلخی د13 أُجِبْتُمْ  جواب داده شدند د14 أُجِّلَتْ  به تأخیر افتاده د15 أُجُورَکُمْ  مزدتان

د16 أُجُورَهُمْ  مزدشان د17 أُجُورَهُنَّ  مزدشان (مؤنث) د18 أُجِيبُ  جواب می دهم -اجابت می کنم د19 أُجِيبَت  جواب داده شد-مستجاب شد د20 أُحْدِثَ  تا بگویم د21 أُحْصِرْتُمْ  ناچار شدید د22 أُحصِرُواْ  ناچار شدند د23 أُحْصِنَّ  شوهر دار شدند د24 أُحْضِرَتِ  حضور پیدا کرده د25 أُحْکِمَتْ  محکم واستوار شد د26 أُحِلَّ  حلال شد د27 أُحِلَّتْ  حلال شد د28 أُحْيِ  زنده می کنم د29 أُحِيطَ  احاطه شد - فرا گرفت د30 أُحْيِـي  زنده می کنم د31 أُخْتٌ  خواهر د32 أُخْتُکَ  خواهر تو د33 أُخْتِهِ  خواهرش د34 أُخْتِهَا  مشابهش د35 أَُخْتَيْنِ  دوخواهر د36 أُخْدُودِ  شکاف بزرگ زمين  د37 أُخِذَ  گرفته شده د38 أُخِذُواْ  گرفته شدند د39 أُخَرَ  دیگر-بعدی د40 أُخْرَاکُمْ  جمع دیگرتان د41 أُخْرَاهُمْ  جمع دیگرشان د42 أُخْرَجُ  بیرون می آیم د43 أُخْرَجَ  که خارج شوم د44 أُخْرِجْتُمْ  اخراج شدید د45 أُخْرِجْنَا  اخراج شدیم د46 أُخْرِجُواْ  اخراج شدند د47 أُخْرَىٰ  دیگر د48 أُخْفِيَ  مخفی شده د49 أُخْفِيهَا  پنهانش کنم د50 أُدْخِلَ  داخل شود د51 أُدْخِلَنَّکُمْ  حتماً شما را داخل می کنم د52 أُدْخِلَنَّهُمْ  حتماً آنان را داخل می کنم د53 أُذُنَ  گوش د54 أُذِنَ  اجازه داده شد د55 أُذُنَيْهِ  دو گوشش د56 أُرْسِلَ  ارسال شده-فرستاده شده د57 أُرْسِلْتُ  فرستاده شدم د58 أُرْسِلْتُم  فرستاده شدید د59 أُرْسِلْنَا  فرستاده شدیم د60 أُرْسِلُواْ  فرستاده شدند د61 أُرْکِسُواْ  واژگون و سرنگون شدند- د62 أُرْهِقُهُ  اورا مجبور می کنم د63 أُرِيدُ  می خواهم د64 أُرِيدَ  خواسته شده د65 أُرِيکُمْ  نشانتان می دهم د66 أُزْلِفَتِ  نزدیک گشت د67 أُزَيِّنَنَّ  حتماً رینت می دهم د68 أُسَارَىٰ  اسیران د69 أُسِّسَ  بنیان گذاشته شده د70 أُسْوَةٌ  نمونه - الگو د71 أُشْرِبُواْ  نوشانده شدند  د72 أُشْرِکَ  شریک قائل شوم د73 أُشْهِدُ  شاهد می گیرم د74 أُصَلِّبَنَّکُمْ  حتماً شما را به دار می آویزم د75 أُصْلِيهِ  اورا داخل کنم د76 أُصُولِهَا  ریشه هایش د77 أُصِيبُ میرسانم  د78 أُضِلَّنَّهُمْ  حتماً گمراهشان می کنم د79 أُعِدَّتْ  آماده شده د80 أُعَذِّبَنَّهُ  حتماً عذابش می کنم د81 أُعَذِّبُهُمْ  عذابشان می کنم د82 أُعْطُواْ  عطایشان کنند د83 أُعِيدُواْ  باز گردانیده شوند د84 أُعِيذُهَا  اوراپناه دادم د85 أُغْرِقُواْ  غرق شدند د86 أُغْشِيَتْ  پوشانده شد د87 أُغْوِيَنَّهُمْ  حتماً گمراهشان می کنم د88 أُفٍّ  متنفرم - بدم می آید د89 أُفْرِغْ  تا بریزم د90 أُفُقِ  خط فاصل بین زمین وآسمان د91 أُفِکَ  از حقیقت دور شد د92 أُفَوِّضُ  تقدیم وتسلیم می کنم-وامی گذارم د93 أُقِّتَتْ  دارای وقت معین شد د94 أُقَطِّعَنَّ  حتماً قطع می کنم د95 أُکْرِهَ  با اکراه وادار شده د96 أُکَفِّرَنَّ  حتماً می پوشانم د97 أَُکُلِ  خوردنی - خوارکی د98 أُکُلُهُ  خوردنی اش د99 أُکُلَهَا  خوردنی اش د100 أُلْقُواْ  انداخته شوند د101 أُلْقِيَ  افتاده شده-نازل شده د102 أُلُوفٌ  هزاران د103 أُمُّ  مادر-اصل-مرکز د104 أُمَّةً  گروهی از مردم(که بواسطه دین واحد یا مکان و زمان واحد گرد هم باشند) د105 أُمَتِّعْکُنَّ  تا متاعی به شما بدهم-تا برخوردارتان کنم د106 أُمَتِّعُهُ  برخوردارش می کنم د107 أُمَّتُکُمْ  امّت شما د108 أُمِرْتُ  امر شدم د109 أُمِرْتَ  امر شدی د110 أُمِرْنَا  امر شدیم د111 أُمِرُواْ  امر شدند د112 أُمْطِرَتْ  برآن باریده شد د113 أُمُّکِ  مادر تو(مؤنث) د114 أُمِّکَ  مادرتو د115 أُمْلِي  مهلت می دهم د116 أُمَمٌ  امتها د117 أُمْنِيَّتِهِ  آرزویش - هدفش د118 أُمُورُ  امرها-کارها د119 أُمُّهُ  مادرش د120 أُمِّهَا  مرکزش د121 أُمَّهَاتُ  مادران د122 أُمَّهَاتُکُمْ  مادران شما د123 أُمَّهَاتُهُمْ  مادرانشان د124 أُمِّيَ  مادرم د125 أَُمِّيَّ  ناخوانده درس د126 أُمِّيُّونَ  بی سوادان د127 أُمِّيِّينَ  بی سوادان د128 أُنَاسٍ  انسانها-بشرها د129 أُنَبِّئُکَ  باخبرت می کنم د130 أُنَبِّئُکُم  باخبرتان می کنم د131 أُنثَىٰ  ماده-جنس زن د132 أَُنثَيَيْنِ  دو ماده د133 أُنذِرَکُم  تا هشدارتان دهم د134 أُنذِرُکُم  هشدارتان می دهم د135 أُنذِرُواْ  هشدارداده شدند د136 أُنزِلَ  نازل شد د137 أُنزِلُ  نازل می کنم د138 أُنزِلَتِ  نازل شد(مؤنث) د139 أُنزِلَتْ  نازل شد(مؤنث) د140 أُنِيبُ  باز میگردم-مرتباً رجوع می کنم د141 أُوَارِيَ  پوشیده وپنهان سازم د142 أُوتُواْ  به آنها داده شد د143 أُوتُوهُ  آن به آنها داده شد د144 أُوتِيَ  به اوداده شد د145 أُوتِيتَ  به توداده شد د146 أُوتِيتُمْ  به شما داده شد د147 أُوتِيتُهُ  آن به من داده شده د148 أُوتَيَنَّ  حتماً به من می دهند د149 أُوتِينَا  به ما داده شد د150 أُوحِيَ  وحی شده د151 أُوذُواْ  اذیت شدند د152 أُوذِيَ  اذیت شد د153 أُوذِينَا  اذیت شدیم د154 أُورِثْتُمُوهَا  آن رابه ارث بردید د155 أُورِثُواْ  به ارث بردند د156 أُوفِ  تا وفا کنم د157 أُوفِي  وفا می کنم-کامل می دهم د158 أُوْلَـٰئِکَ  آنها(با تو هستم) د159 أُوْلَـٰئِکُمْ  آنها(با شما هستم) د160 أُوْلَاءِ  آنها د161 أُوْلَاتُ  صاحبان(مؤنث) د162 أُولَاهُمْ  اولیشان د163 أُولاَهُمَا  اولین آن دو د164 أُوْلُواْ  صاحبان د165 أُولَىٰ  اوّل د166 أُوْلِي  صاحب د167 أُهِلَّ  ذبح شده د168 أُهْلِکُواْ  هلاک شدند  

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Wednesday, 22 May 2024
الأربعاء, ۱۴ ذو القعدة ۱۴۴۵
چهارشنبه, ۰۲ خرداد ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.