نام های پسرانه با حرف «ر»

اسمگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های ایرانی اصیل، فارسی ،عربی،ترکی،محلی و... برای فرزندان

 

نام های پسرانه با حرف «ر»

 

 

 

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ راتین   رادترین، بسیار جوانمرد، هم چنین اسم یکی از سرداران اردشیر دوم پادشاه ساسانی
۲ راد   جوانمرد، سخاوتمند، بخشنده، بزرگمنش، خردمند، دانا
۳ رادان  مرکب از راد به معنی جوانمرد + پسوند نسبت، کسی که منسوب به جوانمردی است، همچنین یکی از توابع اصفهان
۴ رادبرزین   از شخصیت های شاهنامه فردوسی،  اسم فرماندار زابلستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
۵ رادبه   مرکب از راد (بخشنده یا خردمند) + به (خوبتر، بهتر)
۶ رادفرخ   از شخصیت های شاهنامه، نام آخورسالار هرمز پادشاه ساسانی
۷ رادمان   دارمان، از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی
۸ رادمهر   مرکب از راد (بخشنده) + مهر (خورشید)، نام یکی از سرداران داریوش سوم پادشاه هخامنشی
۹ رادنوش   مرکب از راد (جوانمرد، بخشنده) + نوش (نیوشنده)
۱۰ رادوین  جوانمرد
۱۱ رادین   بخشنده، جوانمرد
۱۲ راشا   راه عبور
۱۳ رام   از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران بهرام چوبین
۱۴ رام برزین   از شخصیتهای شاهنامه، اسم یکی از بزرگان و مشاوران درگاه خسروپرویز پادشاه ساسانی
۱۵ رامان   نام وزیر کیقباد پادشاه کیانی
۱۶ رامبد   نگهبان و پاسدار آرامش
۱۷ رامشاد   مرکب از رام (آرام یا مطیع) + شاد (خوشحال)، آنکه شخصیتی آرام و شاد دارد.
۱۸ رامی   رامتین اسم پسر ایرانی
۱۹ رامیاد   زامیاد، نام روز بیست و هشتم از هر ماه شمسی در قدیم
۲۰ رامیار   رمه یار چوپان، شبان  نام زیبای فارسی
۲۱ رامین   عاشق ویس در منظومه ویس و رامین
۲۲ رایان  اندیشمند، فکر کننده، فکور، مرکب از راه (فکر و اندیشه) + پسوند فاعلی
۲۳ رایبد  به ضم ب، به معنی حکیم، دانا، دانشمند، خداوندگار خرد، مرکب از رای (به معنای دانش و خرد) + بد (پسوند ملکیت)
۲۴ رایین   نام سردار اردشیر دوم پادشاه ساسانی
۲۵ رایان  راهنما
۲۶ رزمان   نام یکی از سرداران دیلمیان
۲۸ رسا  به صدای واضح که به راحتی قابل شنیدن است (به گوش می رسد) گفته می شود، موزون و بلند، هم چنین به معنی آنچه به راحتی قابل درک است، ونیز به معنی توانا در رسیدن ‏به هدف یا رسیدن به جایی، بلیغ، واضح، کنایه از شخص رشید و خوش قد و قامت نیز هست.
۲۹ رستار   نجات یافته، رها شده
۳۰ رستم   در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر، پهلوان)، نام پهلوان اسطوره ای شاهنامه فردوسی
۳۱ رستهم  = رستم، در زبان قدیم ایرانی مرکب از رس (بالش، نمو) + تهم (دلیر،دلاور، پهلوان)، نام پهلوان شاهنامه
۳۲ رشنواد   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در زمان همای مادر داراب و شناسنده داراب و به حکومت رساننده او
۳۳ رغمان   از شخصیت های شاهنامه فردوسی است و نیز اسم یکی از سرداران ایرانی در زمان هرمز پادشاه ساسانی
۳۴ رکسار  پهلوان، قدرتمند، نام یکی ازپهلوانان افسانه ای ایران باستان و نام افسانه ای به همین نام
۳۵ رمیار   رامیار
۳۶ روزبه   به معنی بهروز، خوشبخت، از شخصیتهای شاهنامه، نام موبد بهرام گور پادشاه ساسانی، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر(ص)، نام اصلی ابن مقفع دانشمند معروف ایرانی قرن دوم
۳۷ روزبهان   نام عارف بزرگ قرن ششم، ابونصر بقلی شیرازی معروف به شیخ شطاح
۳۸ روزک   روز کوتاه، لقب یکی از پسران شاه عباس پادشاه صفوی
۳۹ روزمهر   خورشید روز، درخشان
۴۰ روشاک   نام یکی از سرداران ایرانی در جنگ اسکندر مقدونی
۴۱ روماک   در گویش مازندران راست و منظم
۴۲ روهام  نام یکی از پهلوانان ایرانی در شاهنامه فردوسی
۴۳ روهان  نیک سیرت و پارسا، زاهدان دین زرتشت را گویند، مرکب از روه به معنای (سیرت نیک) + پسوند نسبت
۴۴ رهام   از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز پهلوان ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
۴۵ رهان   نام یکی از سرداران پارسی در جنگهای باختر
۴۶ رهی   غلام، بنده
۴۷ ریو   ریونیز، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران
۴۸ ریونیز   = ریو، از شخصیتهای شاهنامه، اسم دلاوری ایرانی در زمان کیخسرو پادشاه کیانی و داماد طوس سپهسالار ایران
ردیف اسم پسر ریشه نام معنی اسم
۱ رئوف عربی  بسیار مهربان، بخشنده و با محبت، از نامهای خداوند مهربان
۲ رادعلی فارسی، عربی راد (فارسی) + علی (عربی)، علی جوانمرد ، کسی که همانند علی (ع) جوانمرد است.
۳ رازاوه اسم کردی  آراسته شده 
۴ راستین عربی در نهایت صداقت و راستی و درستی
۵ راشد عربی آن که در راه راست است، دیندار، اسم یکی از خلفای عباسی
۶ راشن عربی آرامنده، ثابت
۷ راشین کردی توشه، هم چنین به معنی سبز و خرم اسم کردی دخترانه است.
۸ راما سنسکریت  یکی از تجلیات وشنو در اساطیر هندی
۹ رایا عبری آن که مورد توجه خداوند است، نام مردی از بنی اسرائیل
۱۰ رایکا گیلکی محبوب و معشوق
۱۱ رایمون فارسی، گیلکی  پسر باهوش
۱۲ ربن کردی یکدست، یک اندازه (نگارش کردی: رةبةن)
۱۳ ربیع عربی بهار
۱۴ رجا عربی امیدواری، امید
۱۵ رجب عربی نام ماه هفتم از سال قمری
۱۶ رحمان عربی مهربان، بخشاینده، از نام های خداوند
۱۷ رحمت عربی مهربانی، رحم، مهربانی و عفو مخصوص خداوند
۱۸ رحمت الله عربی بخشش خداوند
۱۹ رحیم عربی مهربان، از نام های خداوند
۲۰ رزاق عربی روزی دهنده، از اسامی خداوند
۲۱ رزق الله عربی روزی ای که خداوند می دهد
۲۲ رزین عربی محکم، استوار، متین، باوقار
۲۳ رسام عربی رسم کننده، نقاش
۲۴ رسول عربی پیغمبر، قاصد، پیک
۲۵ رشید عربی هدایت شده، دارای قامت بلند و متناسب، شجاع و دلیر، از نام های خداوند
۲۶ رشیدا فارسی، عربی  رشید (عربی) + ا (فارسی) ؛ اسم یکی از استادان خط نستعلیق در قرن یازدهم که خواهرزاده و شاگرد میرعماد بوده است.
۲۷ رشیدالدین عربی آن که در دفاع از دین دارای رشادت و شجاعت است، نام نویسنده و شاعر مشهور قرن پنجم و ششم ملقب به وطواط
۲۸ رضا عربی خشنودی، رضایت، خشنود، راضی، نام امام هشتم شیعیاناسم پسر ایرانی
۲۹ رضی عربی راضی و خشنود
۳۰ رضی الدین عربی پسندیده دین، نام دانشمند و شاعر قرن ششم
۳۱ رعد عربی صدای حاصل از برخورد دو قطعه ابر، سوره ایی در قرآن کریم نیز به همین نام است.
۳۲ رفیع عربی مرتفع، بلند، ارزشمند، عالی
۳۳ رفیع الدین عربی دارای مقام و مرتبه بلند در دین
۳۴ رکن الدین عربی پایه و اساس دین
۳۵ رمضان عربی سنگ گرم و سوزان، نام ماه نهم از سال قمری
۳۶ روجیار کردی روژیار
۳۷ روح الامین عربی نام دیگر جبرئیل
۳۸ روح الدین عربی آن که روح دین است.
۳۹ روح الله عربی روح خداوند، لقب عیسی (ع)
۴۰ روژمان کردی روشن مانند روز، کسی که دارای فکر باز و اندیشه روشن است.
۴۱ ریاض اسم عربی  روضه ها، باغها

 

3.6666666666667 1 1 1 1 1 Rating 3.67 (15 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Thursday, 20 June 2024
الخميس, ۱۳ ذو الحجة ۱۴۴۵
پنجشنبه, ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

Please publish modules in offcanvas position.