نام های پسرانه و دخترانه با حرف «و»

ایرانیگروه فرهنگی گویدا

فهرست نام های اصیل ایرانی,نام های جدید ایرانی, نام های کردی,نام های ترکی, نام های بلوچی, نام های لری,نام های ترکمنی,نام های فارسی,نام های زرتشتی,نام های اسلامی,نام های باستانی,نام های مازندرانی, نام های عربی, نام های عبری, نام های قرآنی,نام های آریایی,نام های جدید,نام های کهن,نام های دخترانه,نام های پسرانه و...

نام های پسرانه و دخترانه با حرف «و»

 

نام های پسرانه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
1 وادان   نام روستایی در نزدیکی دماوند
2 وادگان   نام شخصی در وندیداد
3 واردان   نام دادوری در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی
4 واسپور  لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
5 واسپوهر  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
6 وانان   نام روستایی در نزدیکی شهرکرد، نام یکی از پادشاهان اشکانی
7 وانتیار   نام پسر ایرج به نوشته بندهشن
8 وجاسب  دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی اسم فارسی
9 وخش   روشنایی، نام چهاردهمین جد آذرباد مهراسپند
10 وخش داد   داده روشنایی، یکی از سرداران هخامنشی
11 وراز   گراز که در ایران باستان نشانه زورمندی بوده است
12 ورازاد   از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای سپیجاب که جزو قلمرو افراسیاب تورانی بوده است
13 ورازبنده   بنده نیرومند،از نامهای ساسانیان
14 ورازپیروز   آن که نیرومند و پیروز است، آن که در زورآزمایی پیروز است
15 ورازتیرداد   نام آخرین فرمانروای ارمنستان از خاندان مهرگان
16 ورازداد   دارنده زور و نیرومندی، نام یکی از شاهزادگان اشکانی فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
17 ورازمهر   از نامهای زمان ساسانیان
18 ورازنرسی   از نامهای زمان ساسانیان
19 وردانشاه   نام جد مرداویج
20 ورزا   نام پسر فرشید، پسر لهراسپ پادشاه کیانی
21 ورزاک   نام پدر مهرترسه وزیر یزدگرد اول پادشاه ساسانی
22 ورزگمهر   بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی
23 ورشاد   وظیفه و مقرری
24 ورنا   برنا جوان، برنا، خوب و نیک
25 وژاسپ  وجاسب،دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان کیانی
26 وساک  نساک، نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
27 وسپور  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
28 وسپوهر  واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشکانی و ساسانی، نام دانا و هنرمندی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی
29 وستا  اوستا، نام کتاب مقدس زرتشتیان
30 وستوی   از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری ایرانی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
31 وستهم  ویستهم، گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
32 وشمگیر   صیدکننده بلدرچین، نام پسر زیار از امرای آل زیار
33 وه پناه   نام یکی از دادوران مشهور ساسانی
34 وه وران   بهوران،آنکه دارای روح و روان نیکوست
35 وهامان   نام پدر سلمان فارسی
36 وهبرز   نام یکی از دادوران ساسانی
37 وهرام   بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم ، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود
38 وهرام شاپور   نام پادشاه ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
39 وهرام گشسب   نام پدر بهرام چوبین
40 وهزاد   بهزاد، مرکب از وه ( بهتر، خوب) + زاد ( زاده) ، نام اسب ‏سیاوش،زاده خوب و نیکو
41 وهسود  بهسود، از نامهای زمان ساسانیان
42 وهشاپور   نام موبدی مشهور در زمان قباد پادشاه ساسانی
43 وهمن  بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
44 وهمنش  بهمنش، کسی که دارای راه و روش نیکویی است
45 وهمهر   نام مرزبان ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
46 وهنیا  بهنیا، کسی که از نسل خوبان است
47 وهومن   بهمن، نام ماه یازدهم از سال شمسی ، نام فرشته نگهبان چهارپایان سودمند ، نام روز دوم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام ‏پسر اسفندیار پسر گشتاسپ پادشاه کیانی
48 ویارش  بیارش، دو دلیر اسم فارسی
49 ویراب   از نامهای امروزی زرتشتیان
50 ویسپار   از نجبای پارس
51 ویستهم   وستهم،گستهم نام سپهبد بابل در زمان یزدگرد پادشاه ساسانی
52 ویسه   از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر پیران سپهسالار پشنگ فرمانروای توران
53 ویشتاسب   نام پسر ارشامه و پدر داریوش پادشاه هخامنشی
54 ویناسب   نام دوازدهمین جد آذرباد مهراسپند
55 ویو   گیو، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گودرز و از پهلوانان بزرگ ایرانی در زمان کیکاووس پادشاه کیانی
56 ویوان   نام حاکم رُخّج در زمان داریوش پادشاه هخامنشی
57 ویهان   نام یکی از سرداران دیلمی
58 ورونیکا  نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.
59 وریا  قوی و درشت هیکل ، چکش آهنی بزرگ
60 ویریا  همت - یکی از کمالات ششگانه که یک بوداسف باید به آن برسد
61 ونون  نام چهار تن از پادشاهان اشکانی
62 ونن  ونون ، نام چهارتن از پادشاهان اشکانی

نام های دخترانه

ردیف نام فارسی  معنی اسم
۱ وانیا   هدیه با شکوه خداوند
۲ ودا   به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندو ها که به زبان سانسکریت نوشته شده است. این چهار کتاب عبارت اند از ریگ، یاجو، ساما، آتاروان. این مجموعه کتاب در زمان اورنگ گورکانی به فارسی ترجمه شده است.
۳ ورتاج   گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد.
۴ ورجا   بلندمرتبه، ارجمند
۵ وردآفرید   آفریده گل
۶ وردآور   مرکب از ورد (گل) + آور(آورنده) نام دختر پارسی
۷ ونوشه   در گویش مازندران گل بنفشه
۸ وه آفرید   (وه = خوب) آفریده خوب
۹ وه آفرین   آفریننده خوب یا آفریننده خوبی
۱۰ وه نوش  بهنوش، مرکب از به (بهتر یا خوب) + نوش (عسل)
۱۱ وهان  جمع خوبان، بهان (وه = خوب)
۱۲ وهرو   خوبروی
۱۳ ویدا   آشکار و هویدا
۱۴ ویرو نام پهلوان و سپهداری در منظومه ویس و رامین
۱۵ ویستا   دانش و فرهنگ
۱۶ ویشکا   نام روستایی نزدیک رشت
۱۷ وینا  رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
۱۸ ویوگ  عروس نامهای اصیل ایرانی
۱۹ ویونا   نام روستایی نزدیک شهر کاشان
ردیف نام ایرانی ریشهاسم   معنی نام
۱ وادی عربی   سرزمین، رود
۲ وارتوش ارمنی   نام گلی سرخ و ظریف
۳ واله عربی   عاشق بی قرار، شیفته و مفتون
۴ والیه نام عربی   مؤنث والی نام دختر
۵ وانوش ارمنی   دریاچه وان، از سمبل و نمادهای تاریخ ارامنه
۶ وانیار کردی   با سواد، فارغ التحصیل (نگارش کردی : وانیار)
۷ وجیهه اسم عربی   زیبا، خوش چهره، هم چنین به معنای دارای قدر و منزلت نزد مردم
۸ وچان اسم کردی   زمان استراحت کوتاه (نگارش کردی : وچان)
۹ وحدانه عربی، فارسی   یکی یکدانه
۱۰ وحیده عربی   مؤنث وحید، یکتا، تک، بی نظیر، یگانه
۱۱ ورتا آرامی   گل، هم ریشه با “ورد” عربی است.
۱۲ وردی نام کردی   کوچک، ریز‏نقش (نگارش کردی : وردی)
۱۳ ورشان عربی   قمری، پرنده ای که در فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی.
۱۴ ورقا عربی   کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
۱۵ ورهرام اوستایی، پهلوی   بهرام، نام ستاره مریخ، نام روز بیستم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، نام فرشته موکل بر مسافران و روز بهرام، نامچندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام یکی از فرزندان گودرز گشواد که در دربار کاووس پادشاه ‏کیانی بود.
۱۶ وریشه اسم کردی   درخشش، برق (نگارش کردی: وریشه)
۱۷ وسمه عربی   ماده رنگی ای که از نوعی گیاه به دست می آید.
۱۸ وسیم عربی   دارای نشان زیبایی، خوش سیما، زیبا
۱۹ وسیمه عربی   مؤنث وسیم، دارای نشان زیبایی، زیبا
۲۰ وش کردی  خواستن (نگارش کردی: وهش) اسم دختر ایرانی
۲۱ وشان کردی   افشان، کاشتن، تکان شدید (نگارش کردی: وهشان)
۲۲ وشن کردی  خوب است. (نگارش کردی: وهشهن)
۲۳ ولان کردی   مکانیکةگل زرد بسیار داشته باشد. (نگارش کردی: ولان)
۲۴ ولگا روسی   بلندترین رود اروپا
۲۵ وناز کردی   با وقار، متین (نگارش کردی: وهناز)
۲۶ وندا کردی   زن و دختر باسواد (نگارش کردی: وهندا)
۲۷ ونوس فرانسوی   الهه زیبایی یونان، ستاره زهره
۲۸ ونوش کردی   گل بنفشه (نگارش کردی: وهنهوش)
۲۹ وهار نام کردی   فصل بهار (نگارش کردی: وههار)
۳۰ ویان کردی   دلربا، علاقه، محبت، عشق (نگارش کردی : ڨیان)
۳۱ ویانا اوستایی، پهلوی   فرزانگی بخردی دانایی
۳۲ ویوات نام فرانسوی   گل بنفشه
۳۳ ویولا ایتالیایی   نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن Viola

 

5 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)
GRID LIST
موفقیت
گنج
طلاق
شوهرداری
ازدواج
Sunday, 05 February 2023
الأحد, ۱۴ رجب ۱۴۴۴
یکشنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

Please publish modules in offcanvas position.